אײנצל־עקזעמפּלאַרן פֿון
פֿאַראַנענע פֿריִערדיקע נומערן אױפֿן שװעל

Back Copies of Available Issues of Afn shvel

אײנצל־עקזעמפּלאַרן פֿון פֿאַראַנענע

Click here for English.

אויפֿן שוועל קומט אַרויס אָן אויפֿהער זינט 1941, צו ערשט ווי דער אָרגאַן פֿון דער פֿרײַלאַנד־ליגע פֿאַר ייִדישער טעריטאָריאַליסטישער קאָלאָניזאַציע און דערנאָך, פֿון 1980 ביז הײַנט, ווי דער אָרגאַן פֿון דער ייִדיש־ליגע. מע קען באַשטעלן ס'רובֿ אָבער ניט אַלע פֿריִערדיקע נומערן. צו באַשטעלן פֿאַרבינדט זיך דירעקט מיט דער ייִדיש־ליגע.


יעדער פֿאַראַנענער נומער ביז נ' 330: $15
יעדער פֿאַראַנענער נומער פֿון נ' 332-331: $20
דער איצטיקער נומער: $25

Afn shvel has been published continuously since 1941, first under the aegis of the Freeland League for Jewish Territorial Colonization and then from 1980 onward under the aegis of the League for Yiddish. Most, but not all, back issues are available for purchase. To order, contact the League for Yiddish directly by phone or email.

Each available issue up to No. 330: $15
Each available issue starting with No. 331-332: $20
Current issue: $25

League for Yiddish, Inc.
64 Fulton Street, Suite 1101
New York, NY 10038, USA
Telephone/Fax +1 212-889-0380
info@leagueforyiddish.org