אַן אָוונט פֿון ייִדיש־לערנען צו די
שלושים נאָך ד”ר מרדכי שעכטער ז”ל
— זונטיק, דעם 18טן מאַרץ 2007

An Evening of Remembrance and Yiddish Learning on the
Shloshim of Dr. Mordkhe Schaechter z"l

— Sunday, March 18, 2007

  אַן אָוונט פֿון ייִדיש־לערנען צו די
An evening of remembrance and Yiddish learning on the shloshim of Dr. Mordkhe Schaechter z"l

Sunday, March 18th 5:30 P.M. at the Workmen’s Circle / Forward Building, 45 East 33rd Street between Madison and Park Avenues in New York City

The speakers: * David Braun, Harvard University * Marc Caplan, Johns Hopkins University * Paul Glasser, YIVO Institute for Jewish Research * Rakhmiel Peltz, Drexel University * David Roskies, Jewish Theological Seminary

A few Yiddish songs especially meaningful to Dr. Schaechter will be sung.

Take the 6 train to East 33 Street, or the D, F, N, R train to West 34 Street.

More info: Call: (410) 235-3859 or Email: bcaplan7@jhu.edu