ווינטער–פֿרילינג 2009–2010
Winter-Spring 2009-2010
נומ' 346–347

די גרינדונג פֿון די ייִדיש־וועלטלעכע שולן

Founding of the Secular Yiddish Schools

ווינטער–פֿרילינג 2009–2010 Winter-Spring 2009-2010


כּדי צו אַבאָנירן
דעם אויפֿן שוועל
ווערט פּשוט אַ מיטגליד

פֿון דער ייִדיש־ליגע.


For a subscription
to Afn Shvel
become a member
of the League for Yiddish.


English Table of Contents #346-347   Yidisher inhalt #346-347
Sample Article (Click to Download PDF)
"Undzer yidishe shul: Gevezene talmidim
teyln zikh mit zikhroynes fun der yidisher shul"
Workmen‘s Circle — Barnett Zumoff;
International Worker‘s Order (IWO) —
David Goldberg, Ester Reiter;
Farband/Labor Zionist Order —
Jeffrey Wollock, Daniel Epner;
Sholem Aleichem Folk Institute —
Bobbi Zylberman, Eydl Schaechter-Reznik;
Sholem Aleichem College (Australia) —
Feygi Zylberman
Sample Article with Glossary
"Vi zogt men 'yidish' af hebreish?
Naye yidish-limudim far kinder in Tel-Aviv"
—mit a breytn glosar kedey tsu
helfn dem nayern leyener—
Hannah Pollin-Galay