„אַ פֿאַרקערטע וועלט — בירעבידזשאַן פֿון דער נאָענט:
אײַנדרוקן פֿון אַ נסיעה אין דער
ייִדישער אויטאָנאָמער געגנט, זומער 2007"
מיט ד"ר שבֿע צוקער
— זונטיק, דעם 4טן נאָוועמבער 2007

"The Upside-Down World of Birobidzhan:
Impressions of a Trip to the
Jewish Autonomous Region of Russia, Summer 2007"
with Dr. Sheva Zucker

— Sunday, November 4, 2007

  „אַ פֿאַרקערטע וועלט — בירעבידזשאַן פֿון דער נאָענט:
Di Yidish-Lige un Der Alveltlekher Yidisher Kultur-Kongres
Farbetn aykh gor hartsik af a referat in Yidish fun D"r Sheva Tsuker
Oysfir-sekretar - Yidish-Lige
Redaktor - Afn Shvel

af der teme

A FARKERTE VELT - BIREBIDZHAN FUN DER NOENT:
Ayndrukn fun a Nesiye in der Yidisher Oytonomer Gegnt, Zumer 2007

Kinstlerishe Program: Perl Teytlboym, balibte folkzingern
Baleyt fun Dzhoi Vaysnberg af der gitare

Kibed

Zuntik dem 4tn November 2007, 2 a zeyger
in Minkov-Tsimer funem Atran Tsenter
25 Mizrekh 21ste Gas, Nyu-York
Bayshtayer: $5, Kinder un Studentn: Fray
For Instruktsyes: #6-ban tsu der 23ster Gas.; N- oder R-ban tsu der 23ster Gas
Frages? 212 505-8040; 212 889-0380


Sheva Tsuker hot gelernt un gehaltn referatn vegn der yidisher shprakh, literatur un kultur af finf kontinentn, un letstns in der Ershter Birebidzhaner Internatsionaler zumer-program fun Yidish in Rusland. Zi iz a langyorike lerern in der Uriel Vaynraykh-Program in yidisher shprakh, literatur un kultur baym Nyu-Yorker Universitet/ YIVO, Nyu-York. Zi iz di mekhaberte fun di lernbikhlekh Yidish: An Araynfir Loshn, Literatur un Kultur, Band I un II.
The League for Yiddish and the Congress for Jewish Culture
Cordially invite you to a Yiddish lecture by
DR. SHEVA ZUCKER
Executive Director - League for Yiddish,
Editor - Afn Shvel

on the topic

THE UPSIDE-DOWN WORLD OF BIROBIDZHAN:
Impressions of a Trip to the
Jewish Autonomous Region of Russia

Musical Program: Paula Teitelbum, folksinger
accompanied by guitarist Joey Weissenberg

Refreshments

SUNDAY, NOVEMBER 4, 2007 AT 2 P.M.
in the Minkoff Room of the Atran Center
Ground Floor, 25 EASt 21st Street
New York City

Contribution: $5, Children and Students Free

Directions: No. 6 train to 23rd St.; N or R train to 23rd St.
Questions: 212 505-8040; 212 889-0380


Dr. Sheva Zucker has taught and lectured on Yiddish language, literature and culture on five continents, most recently in the First Birobidzhan International Summer Program for Yiddish Language and Culture. She teaches Yiddish in the Uriel Weinreich Program in Yiddish Language, Literature and Culture under the auspices of New York University and the YIVO Institute for Jewish Research in New York City and is the author of the textbooks Yiddish: An Introduction to the Language, Literature & Culture, Vols. I & II.